Privacy policy

HCC Certificates

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE WWW.HARTMANN-CREW.PL
ORAZ W FIRMIE HARTMANN CREW CONSULTANTSZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO lub GDPR) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Hartmann Crew Consultants Sp. z o.o. wpisana do Rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy (KRS:0000106591, NIP:586-20-19-365, REGON:191912030) z siedzibą przy ulicy Polskiej 13a, (81-339) w Gdyni (Polska) dalej zwany jako HCC.

Dane osobowe i sposób ich gromadzenia przez HCC
Używając skrótu „RODO” lub z ang.” GDPR” mamy na myśli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.
Niniejszym HCC informuje, jakie dane osobowe i w jaki sposób je gromadzi, a bezpieczeństwo i poufność zgdromadzoncyh danych należycie chroni u siebie poprzez szereg zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
HCC, jako administrator danych osobowych, gromadzi wskazane dalej dane osobowe: imię lub imiona, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adresu e-mail oraz nazwę firmy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zwane dalej jako („Dane osobowe”).

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do poniższego zapisu.

Dane osobowe i sposób ich gromadzenia przez właściciela serwisu www.hartmann-crew.pl

Właścicielem serwisu www.hartmann-crew.pl jest HCC
Serwis www.hartmann-crew.pl jest zabezpieczony protokołem SSL i widoczny jest jako https://hartmann-crew.pl lub https://www.hartmann-crew.pl
Serwis www.hartmann-crew.pl prowadzi jedynie gromadzenie adresu IP użytkownika odwiedzającego niniejszy serwis WWW w celach statystycznych poprzez narzędzia firm trzecich "Google Analytics" oraz danych osobowych "zwykłych" kandydatów ubiegających się o pracę na morzu za pośrednictem HCC na specjalnie do tego celu przygotowanych preaplikacjach on-line https://cms.intership-cyprus.com/job/ i https://preapp.c-itsystems.com/ dostępnych na stronie JOB AT SEA.


HCC gromadzi dane osobowe w następujących celach:
1. Dane osobowe związane z pośrednictwem pracy na morzu:
1.1. Dane osobowe kandydatów do pracy na morzu przetwarzane będą w celu pośrednictwa pracy na statkach morskich, na podstawie i w celu realizacji umowy o pośrednictwo pracy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, wyrażone przez udostępnienie swojej aplikacji, zmierzających do pośredniczenia w poszukiwaniu pracy, a także na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: GDPR art. 6 ust. 1). Wypełnienie aplikacji on-line oraz jej automatyczny export do bazy danych lub przesłanie aplikacji za pośrednictwem poczty e-mail na ogólnodostępny adres: info@hartmann-crew.pl firmowy (lub inny z domeną @hartmann-crew.pl oraz podanie danych osobowych jest uważanie za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i warunkiem uczestniczenia w rekrutacjach, a ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z pośrednictwa pracy.
1.2. Jakie dane osobowe od kandydatów do pracy na morzu są gromadzone: imię lub imiona, nazwisko, stanowisko, narodowość, adres zamieszkania i adres do korespondencji, numery telefonów, adresy e-mail, informacje dotyczące poprzedniego zatrudnienia, dokumenty kwalifikacyjne niezbedne do podjęcia pracy na statku.
2. Związanych z innymi aspektami działalności biznesowej:
2.1. do wystawiania faktur VAT;
2.2. do kontaktów i wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości handlowych i marketingowych związanych z oferowanymi usługami;
2.3. do kontaktów telefonicznych, SMS i MMS związanych bezpośrednio z oferowanymi usługami;
2.4. do wysyłki drogą pocztową korespondencji handlowej i marketingowej oraz przesyłek kurierskich.
2.5. wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np. z zakresu prawa podatkowego, rachunkowego, ubezpieczeń społecznych itp.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w HCC:
1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
1.1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych przyszłych roszczeń przysługujących HCC;
1.2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych;
2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu oferowanych usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3. dane osobowe przetwarzane na podstawie innej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.


Prawa osób fizycznych, której dane dotyczą:
1. prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych;
2. prawo do modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych;
3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do przekazania danych osobowych innemu wskazanemu administratorowi danych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych;
6. prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.


Sposób zbierania i przekazywania danych osobowych w HCC:

1. HCC nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do pozyskiwania, profilowania i podejmowania decyzji wobec osób, których dane są przetwarzane;
2. Głównym źródłem pozyskiwania danych osobowych jest aplikacja on-line firmy zewnętrzenj oraz aplikacje przesyłane za pośrednictwem poczty e-mail;
3. HCC oprócz gromadzenia danych osobowych zwykłych gromadzi również dane osobowe zaliczane do szczególnej kategorii danych (dawniej zwanych jako dane wrażliwe);
4. Dane osobowe są podawane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą;
5. Dane osobowe są udostępniane innym krajowym i zagranicznym podmiotom przetwarzającym dane w tym innym Administratorom danych osobowych bezpośrednio związanych z procesem podjęcia pracy na morzu (armatorom poszukującym pracowników) bez pisemnej zgody, osoby której dane dotyczą; a także podmiotom administracji rządowych, w szczególności: organów właściwych do spraw imigracji w portach zawinięć statku, kontroli państwa portu (Port State Control) jak i kontroli państwa flagi (Flag State Control), władz portowych, dostawców usług z zakresu opieki medycznej i zdrowotnej oraz ubezpieczeń osobowych, majątkowych i OC armatora, hotelom, agentom portowym, agentom wizowym, liniom lotniczym i biurom podróży, poczcie, fimom kurierskim, ośrodkom szkoleniowym i innym, z którymi wspólpraca jest niezbędna do wykonania usługi pośrednictwa pracy na morzu;
6. Dane osobowe kandydatów do pracy na morzu w wyjątkowych sytuacjach mogą być również przekazywane do podmiotów z Państw trzecich, co do których EU nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobiowych zgodnie z art. 45 p3 GDPR, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy miedzy osobą, której dane dotyczą o pośrednictwo pracy na morzu art. 49 p1 GDPR, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych osobowych jak i wyżej wymienione prawa osób fizycznych p.1 do 7 można składać mailowo do powołanego Inspektora Ochorny Danych, który reprezentuje HCC w kwestii ochrony danych osobiowych przed krajowymi lub międzynarodowymi organami nadzorującymi na adres e-mail: rodo@apmar.org lub pisemnie do:
Jacek Witt
MERIDIAN Konsorcjum Doradcze
Tel.: 604 914 492
jwitt@meridian-kd.pl

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII W SERWISIE WWW.HARTMANN-CREW.PL

Serwis www.hartmann-crew.pl używa niezbędnego minimum plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis WWW do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. W serwisie internetowym www.hartmann-crew.pl udostępnione są odnośniki (linki) do zewnętrznych serwisów WWW, na których nie obowiązuje niniejsza polityka.

Co to są Cookies?
Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta i które są zapisywane do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których możemy się odwoływać pokazując np. multimedia.


Serwis www.hartmann-crew.pl stosuje niżej wymienione cookies:
- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.hartmann-crew.pl;
- sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji);
- inne związane z działaniem preaplikacji on-line.


Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce internetowej:
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe, wypełnienie formularza kontaktoweg lub preaplikacji, itd. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tutaj cookies.


hartmann crew consultants, hartmann, hartmann-crew, hartmann-crew.pl, hartmann-offshore, intership, vessel, ship, marine, crew, agencja morska, agencje morskie, rekrutacja załóg morskich, gazowce, praca na gazowcach, kadry morskie, kariera na morzu, kontenerowce, praca na kontenerowcach, kontenerowce gdynia, marynarze, marynarze gdynia, offshore, praca na morzu, job at sea, mlc2006, praca na morzu gdynia, praca na statku, produktowce, praca na produktowcach, rekrutacja marynarzy, rekrutacja załóg morskich, tankowce, statki LPG, praca na statkach do przewozu paliw LPG, praca na tankowcach, teamwork gdynia, rekrutacja załóg morskich, teamwork, załogi morskie, platformy morskie, praca na platformach, kapitan, master, kucharz, cook, fleet, oficer, wachtowy, oficer wachtowy, starszy oficer, starszy mechanik, elektryk okretowy,